جستجو

تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان

آشنایی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز

سازمان‌ آمار و اطلاعات‌ و خدمات‌ کامپیوتری‌ شهرداری‌ اهوازدر سال‌ 1373 با نام‌ اداره‌ کل‌ انفورماتیک ‌ و خدمات‌ ماشینی‌ و آمار شهرداری‌ اهواز شروع‌ به‌ کار کرد.

شروع فعالیت سازمان :

سازمان‌ آمار و اطلاعات‌ و خدمات‌ کامپیوتری‌ شهرداری‌ اهواز در سال‌ 1373 با نام‌ اداره‌ کل‌ انفورماتیک ‌ و خدمات‌ ماشینی‌ و آمار شهرداری‌ اهواز به‌ منظور مکانیزه‌ کردن‌ سیستم‌های‌ مالی‌، اداری‌، فنی‌، تشکیلاتی‌ و امکان‌ دسترسی‌ مسئولین‌ و مدیران‌ به‌ اطلاعات‌ جامع‌ شهر اهواز ، ابتد ادر ساختمان‌ شهرداری اهواز شروع‌ به‌ کار و از سال 1376 با نام سازمان آمار اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهردای اهواز با تعداد کمی از کارکنان متخصص و مجرب شروع به کار نمود. این‌ اداره‌ کل‌ از ‌ قسمت های معاونت مالی و اداری ،معاونت کامپیوتر ‌، معاونت آمار و خدمات‌ عمومی‌،و آموزشگاه سازمان کامپیوترشهرداری اهواز تشکیل‌ شده‌ بود. از بدو تاسیس‌ پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری کل شهرداری های استان خوزستان به عهده این سازمان می باشد.

استقلال‌ سازمان:

سازمان‌ از تاریخ ‌ اردیبهشت75 به‌ صورت‌ مستقل‌ و طبق‌ اصول‌ بازرگانی‌ درقالب‌ یک‌ شخصیت‌ حقوقی‌ شکل‌ گرفت‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 70 و84 قانون شهرداریها پس از ثبت اساسنامه‌ ی خود باا هداف‌ سازمانی ‌، ایجاد بانکهای‌ اطلاعاتی‌ به‌ منظور استفاده‌ در برنامه‌ریزی‌های‌ شهری‌ و شهرداری‌ و ارتقاء کمی‌ وکیفی‌ بازدهی‌ سیستم‌های‌ موجود مورد نیاز شهرداری‌ اهواز ایجاد شد .