جستجو

معاونت نرم افزار و خدمات الکترونیکی

معاون نرم افزار و خدمات الکترونیکی

نام: سارا

نام خانوادگی: بیرموند

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد نرم افزار