جستجو

معاونت نرم افزار و خدمات الکترونیکی

معاون نرم افزار و خدمات الکترونیکی

نام: سارا

نام خانوادگی: بیرموند

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد نرم افزار

سارا بیرم وند

شرح وظایف معاونت نرم افزار و خدمات الکترونیکی

1- پيگيری تدوین و تهيه روش ها و استانداردهای مهندسی نرم افزار .
2- نظارت بر امکان سنجی، تجزیه و تحليل، طراحی سيستم ها و خدمات الکترونيکی مورد نياز شهرداری.
3- نظارت بر تهيه شرح خدمات (عملکردی و غير عملکردی).
4- مدیریت و کنترل پروژه های ابلاغی.
5- نظارت بر برنامه نویسی و توليد نرم افزارهای مورد نياز شهرداری براساس آخرین متدولوژی و استاندارهای مربوطه.
6- نظارت بر پياده سازی، آزمایش و نصب و استقرار نرم افزارها و خدمات الکترونيک توليد شده.
7- نظارت بر ارزیابی فنی پيمانکار و مشاورین مربوطه.
8- نظارت بر فرایند تأمين و توليد نرم افزار.
9- نظارت بر تحویل گيری و تست نرم افزار در مقاطع مختلف زمانی.
10- برنامه ریزی جهت ایجاد، نگهداری و سرپرستی پایگاه های داده سيستم های جامع اطلاعاتی .
11- نيازسنجی، ارایه پيشنهاد و طرح در رابطه با نرم افزارهای موردنياز و بانک های اطلاعاتی مناسب جهت سيستم های نرم افزاری و نيز طرح های فنی مورد نياز.
12- بررسی و بکارگيری رویکرد ها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعاليت ها وعملکردها.
13- بازنگری و بروز رسانی حدود اختيارات و تفویض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانين و ضوابط.
14- اجرای دقيق قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعاليت.
15- اجرای برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
16- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
17- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.