جستجو

معاونت شبکه و مرکز داده

معاون شبکه و مرکز داده

نام: مصطفی

نام خانوادگی: دالامی

 

مصطفی دالامی

شرح وظایف معاونت شبکه و مرکز داده

1- ایجاد بستر مناسب شبکه جهت ارتباط حوزه های مختلف شهرداری با یکدیگر.
2- ایجاد بستر مناسب شبکه جهت ارتباط حوزه های مختلف شهرداری باشبکه های سایردستگاه ها و اداره های سطح شهر و کشور.
3- نصب و راه اندازی کليه امور مربوط به خدمات دسترسی به شبکه های گسترده و ارتباطات .
4- فراهم آوردن امکان ارتباط و استفاده از شبکه جهانی اینترنت برای حوزه های مختلف شهرداری .
5- برنامه ریزی و طراحی و اجرای سيستم های مناسب برای بهبود سرویس های شبکه و همچنين اجرای روش های مؤثر کاهش ترافيک (سخت افزاری ونرم افزار)
6- نظارت بر اجرای پروژه های LAN ، MAN و WAN با بکارگيری روش های مناسب اعم از فيبر نوری، سيم و بيسيم مطابق آخرین استاندارهای روز.
7- مدیریت و پشتيبانی دستگاه ها و تجهيزات شبکه .
8- حفظ امنيت و اطلاعات شبکه و سيستم های شهردار مطابق آخرین استانداردهای روز.
9- نظارت وکنترل بر طراحی، ساخت، ارتقاء و امنيت مراکز داده واتاق سرورها مطابق آخرین استانداردهای روز.
10- نگهداشت مرکز داده مطابق آخرین استانداردهای روز.
11- بررسی و بکارگيری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعاليت ها وعملکردها.
12- بازنگری و بروز رسانی حدود اختيارات و تفویض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانين و ضوابط.
13- اجرای دقيق قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعاليت.
14- اجرای برنامه های کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
15- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و  برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
16- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.