جستجو

اداره مالی و اقتصادی

شرح وظایف اداره مالی و اقتصادی

1- همکاری با اداره برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی درتنظيم وپيشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پيش بينی اعتبارات و ملزومات موردنياز.
2- پيگيری تأمين منابع مورد نياز سازمان.
3- نظارت بر امور مالی، محاسباتی و نگهداری و تنظيم حساب ها طبق قوانين و مقررات مربوطه.
4- نظارت بر اجرای صحيح آئين نامه های معاملاتی.
5- نظارت بر عمليات حسابرسی.
6- بررسی و تأیيد صورت وضعيت ها، پرداخت ها، اسناد مالی و قراردادها.
7- نظارت و کنترل عمليات مربوط به بستن حساب ها در پایان دوره مالی و تهيه گزارش های آماری و تحليلی مالی.
8- نظارت بر تمامی فعاليت ها و اجرای کامل مقررات انبارداری.
9- ثبت و کنترل اموال و دارایی های سازمان.
10- برنامه ریزی و انجام تدارکات و کارپردازی سازمان.
11- نظارت بر بهينه سازی هزینه ها و مصارف.
12- بررسی و بکارگيری رویدادها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعاليت ها و عملکردها.
13- بازنگری و بروز رسانی حدود اختيارات و تفویض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانين و ضوابط.
14- اجرای دقيق قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعاليت.
15- اجرای برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
16- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
17- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.