جستجو

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نام: جمشید

نام خانوادگی: طهماسبی

سوابق اجرایی:

 • مسئول حقوق و دستمزد 17 سال
 • مسئول کارتکس شهرداری شوشتر 8 سال
 • بودجه نویس 18 سال که 6 سال کارشناس تنظم کننده و 12 سال مدیر تهیه و تنظیم بودجه
 • حسابدار، مسئول حسابداری 12 سال و مدیرمالی شهرداری شوشتر 2 سال
 • مسئول واحد درآمد شهرداری شوشتر 2 سال
 • مدیرعامل تعاونی مسکن شماره 2 کارگران شهرداری شوشتر 3 سال
 • رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شماره 2 کارگران شهرداری شوشتر 3 سال
 • مسئول پیگیری  و رابط شکایات مردمی و نماینده شهرداری شوشتر در سازمان بازرسی استان 4 سال
 • مسئول واحد کامپیوتر شهرداری شوشتر 17 سال
 • مدیر اجرایی و راه اندازی اتوماسیون اداری تحت ویندوز (شهرداری شوشتر) در سال های 84 و 85
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم تاکسیرانی (شهرداری شوشتر) در سال 1386
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم آتش نشانی (شهرداری شوشتر) در سال 1386
 • مدیر اجرایی راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب (شهرداری شوشتر) در سال 1387
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه شهرسازی (شهرداری شوشتر) از سال 88 تا سال 90
 • مدیر اجرایی راه اندازی پروژه سیستم یکپارچه مالی و اداری شامل (حسابداری، بودجه، خزانه داری، انبار، املاک، اموال، تدارکات کارپردازی، پرسنلی، حقوق و دستمزد شهرداری شوشتر) از سال 90 تا سال 92
 • کارشناس حسابرسی (مجامع حسابرسی) شهرداری اهواز از فروردین 93 تا فروردین 1394
 • معاون برنامه ریزی و برون سپاری سازمان فاوا از اردیبهشت 1394 تا کنون

شرح وظایف اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1- تنظيم وپيشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم وتفریغ بودجه وپيش بينی اعتبارات وملزومات موردنياز.
2- پياده سازی ساختار و تشکيلات سازمانی مصوب، تطبيق وضعيت نيروی انسانی.
3- اقدام در جهت تعالی، توانمند سازی، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنين انجام مراحل ترفيع، ارتقا وانتصاب کارکنان طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
4- نظارت بر انضباط اداری کارکنان  (ورود، خروج، مرخصی، مأموریت و... ) و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
5- اجرای برنامه های رفاهی و انگيزشی کارکنان سازمان.
6- برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به جذب، نگهداشت و انفصال سرمایه های انسانی طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
7- اعمال و اجرای آئين نامه ها و مقررات استخدامی.
8- برنامه ریزی و پيگيری و نظارت در جهت مميزی فرایندها و فعاليت های حوزه های مختلف سازمان.
9- برنامه ریزی و پيگيری در جهت بهبود، تحول و تعالی سازمانی.
10- برنامه ریزی و نظارت بر گردآوری و پشتيبانی اطلاعات آماری از حوزه های مختلف سازمان.
11- نظارت و پيگيری اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده کارکنان و ارزیابی اثر بخشی آنها در جهت ارتقاء بهره وری.
12- برنامه ریزی و نظارت درخصوص توسعه و بهينه سازی امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
13- بررسی و بکارگيری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعاليت ها و عملکردها.
14- بازنگری و بروز رسانی حدود اختيارات و تفویض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانين و ضوابط.
15- اجرای دقيق قوانين، آیين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعاليت.
16- اجرای برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف واستراتژی های برنامه های فوق.
17- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
18- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.